­

REGULAMIN PROGRAMU „KLASAplus” (dalej „Regulamin”)

rok szkolny 2014/2015

 

A.           Postanowienia ogólne.

Program „KLASAplus” (zwany dalej „Program”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 52 (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Programu.

 

B.            Czas trwania Programu.

Program jest organizowany przez Organizatora od 18 sierpnia 2014 roku do dnia 16 sierpnia 2015 roku na platformie KŚ+ działającej pod adresem www.ksplus.pl (dalej „Czas Trwania Programu”).

 

C.            Uczestnicy i zgłoszenia do Programu.

1.W Programie może wziąć udział każda szkoła lub placówka edukacyjna, która realizuje podstawę programową dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół licealnych

i technicznych (zwana dalej „Szkołą”). Liczba Szkół uczestniczących jest nieograniczona.

2.Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie Szkoły przez jej Dyrekcję poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego na platformie KŚ+ (www.klasaplus.pl/register)

w terminie od 18 czerwca do 31 grudnia 2014 roku, z podaniem wybranego przez Dyrekcję nauczyciela – zwanego w trakcie trwania Programu „Liderem Innowacyjnej Szkoły” (dalej „Lider”), w tym również podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Lidera, na którego zostanie zarejestrowany Program.

3.Prawidłowa rejestracja do Programu skutkuje uruchomieniem konta użytkownika na platformie KŚ+ przydzielonego wskazanemu w ust. 2 powyżej Liderowi, do którego dołączona zostanie e-prenumerata (elektroniczna wersja prenumeraty) magazynu Komputer Świat od numeru 10/2014 do numeru 9/2015, a także zestaw 50 (słownie: pięćdziesięciu) Pigułek Wiedzy w postaci specjalnie przygotowanych dodatkowych e-wydań.

 

4.Liderowi zostanie przydzielony i przesłany (w postaci wiadomości e-mail oraz za pomocą wiadomości na platformie KŚ+) unikalny dla danej szkoły Kod NAUCZYCIELplus oraz unikalny dla danej szkoły Kod UCZEŃplus. Kod NAUCZYCIELplus Lider będzie mógł przekazać wszystkim nauczycielom ze swojej szkoły, którzy po dokonaniu rejestracji na platformie KŚ+ (wymagającej podania adresu e-mail i ustaleniu hasła) oraz zarejestrowaniu tego kodu zyskają dostęp do wspomnianych w punkcie 3. Pigułek Wiedzy oraz comiesięcznych e-wydań NAUCZYCIELplus. Kod UCZEŃplus Lider będzie mógł przekazać wszystkim uczniom ze swojej szkoły, którzy po dokonaniu rejestracji na platformie KŚ+ (wymagającej podania adresu e-mail i ustaleniu hasła) oraz zarejestrowaniu tego kodu zyskają dostęp do wspomnianych w punkcie 3. Pigułek Wiedzy oraz comiesięcznych e-wydań UCZEŃplus.

 

D.           Obowiązki Organizatora

 1. Organizator Programu zobowiązuje się do systematycznego przekazywania wszystkim Liderom, a także innym nauczycielom zarejestrowanym na platformie KŚ+ oraz uczniom materiałów edukacyjnych dotyczących najnowszych projektów technologicznych, które warto wykorzystywać w procesie nauczania. Będą to:
  1. jedna roczna e-prenumerata magazynu Komputer Świat dla każdej Szkoły biorącej udział w Programie, udostępniona na platformie KŚ+ dla Lidera Innowacyjnej Szkoły;
  2. zestaw Pigułek Wiedzy, czyli bogatych opracowań (w postaci specjalnie

przygotowanych e-wydań) na tematy przydatne w nauczaniu informatyki

i innych przedmiotów, udostępnionych na platformie KŚ+ Liderowi Innowacyjnej Szkoły oraz innym zarejestrowanym w programie nauczycielom i uczniom. Pigułki Wiedzy będą dotyczyć m.in. programów Excel, PowerPoint, Gimp, Office, a także ogólnej wiedzy informatycznej lub innej wiedzy przydatnej w pracy nauczycieli;

 1. 10 specjalnych e-wydań NauczycielPlus, przedstawiających serwisy internetowe, programy komputerowe oraz aplikacje mobilne, które mogą okazać się przydatne w procesie nauczania, a także w samorozwoju zawodowym nauczyciela, udostępnionych na platformie KŚ+ Liderowi Szkoły oraz innym zarejestrowanym w Programie nauczycielom;
 2. 10 specjalnych e-wydań UczeńPlus przedstawiających serwisy internetowe, programy komputerowe oraz aplikacje mobilne przydatne podczas nauki, udostępnione na platformie KŚ+ każdemu zarejestrowanemu w Programie uczniowi danej Szkoły.
 1.  Kolejne e-wydania materiałów wskazanych powyżej będą dostarczane za pomocą platformy KŚ+ w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2014/2015.
 2. Dla użytkowników Programu KLASAplus zostanie stworzona specjalna sekcja

na platformie KŚ+ (www.ksplus.pl), w której będą umieszczane wszystkie związane

z Programem e-wydania specjalne.

 

E.            Ochrona własności intelektualnej.

 1. Wszystkie materiały powstałe w ramach Programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu są chronione prawami autorskim („Utwory Organizatora”).
 2. Zawartość e-wydań NAUCZYCIELplus i UCZEŃplus będzie opracowywana niezależnie przez redakcję magazynu Komputer Świat.

 

F.            Nagrody.

1.Szkoły, które wezmą udział w Programie KLASAplus (tj. wybrany przez dyrekcję nauczyciel Lider zarejestruje się w Programie), otrzymają dyplom Szkoły z KLASĄplus oraz ich nazwy (z linkami do stron WWW) zostaną umieszczone na liście Szkół biorących udział w Programie KLASAplus opublikowanej na stronie Programu KLASAplus (www.klasaplus.pl).

2.Szkoły, których Lider będzie aktywnie brał udział w Programie, zgodnie z warunkami opisanymi w par. C, zyskają potwierdzony dyplomem tytuł Szkoły Innowacyjnej oraz zostaną umieszczone na liście Szkół Innowacyjnych opublikowanej na stronie Programu KLASAplus (www.klasaplus.pl).

3.Nauczyciele, którzy wezmą udział w Programie KLASAplus, otrzymają dyplom Nauczyciela z KLASĄplus oraz ich imiona i nazwiska wraz z nazwą szkoły, którą reprezentują i z linkiem do strony WWW Szkoły, zostaną umieszczone na opublikowanej liście Nauczycieli biorących udział w Programie KLASAplus na stronie Programu KLASAplus (www.klasaplus.pl).

4.Nauczyciele Liderzy, którzy będą aktywnie brali udział w Programie, zyskają potwierdzony dyplomem tytuł Lidera Innowacyjnej Szkoły oraz zostaną umieszczeni na liście Liderów Innowacyjnych Szkół. Lista zostanie opublikowana na stronie Programu KLASAplus (www.klasaplus.pl) po zakończeniu okresu rejestracji do Programu, czyli po 31 grudnia 2014 r. Warunkiem otrzymania dyplomu Lidera Innowacyjnej Szkoły jest zrealizowanie działań Programu, czyli regularne, przynajmniej raz w miesiącu, logowanie się do platformy KŚ+ oraz do dnia 31 grudnia 2014 roku zachęcenie do rejestracji (o której mowa w pkt. 4 par. F powyżej), przynajmniej dwóch innych nauczycieli ze swojej szkoły oraz pięciu uczniów ze swojej szkoły.

 1. Szkoły, Nauczyciele i Liderzy będą mieli możliwość wygenerowania imiennych dyplomów w formacie PDF, korzystając ze strony Programu KLASAplus. Dane osobowe, o których mowa w punktach 1-4 par. F, zostaną opublikowane na stronie Programu pod warunkiem wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie tych danych przez Nauczyciela lub Lidera.

 

G.           Postanowienia końcowe.

1.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Programu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z udziału w Programie i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody.

2.Dane osobowe (imiona i nazwiska, adresy e-mail) udostępnione przez uczestników przystępujących do Programu, w tym dane od Szkół, Nauczycieli i Uczniów (dalej: „Uczestnicy”) są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Programu, w tym w celach komunikacyjnych, a także w celu przyznania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie.

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator – Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 52.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

3.Przystępując do Programu i akceptując niniejszy Regulamin, Nauczyciel Lider wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora, w ramach działań opisanych w pkt. F powyżej, swych danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres szkoły, w której pracuje.Lider ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie przez Lidera zaprzestania przetwarzania jego danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie Szkoły, którą reprezentuje Lider.

4.Wszelkie reklamacje, uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, a także ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej Organizatora kontakt@klasaplus.pl, lub listownie na jego podany powyżej adres, z dopiskiem „KLASAplus” najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Programu. Wskazane wyżej zgłoszenia, w szczególności reklamacje związane z Programem rozstrzyga Organizator Programu w terminie 14 dni od daty wniesienia pisma. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.Zgłaszając swój udział w Programie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

6.Postanowienia niniejszego Regulaminu Programu są wyłączną podstawą prowadzenia Programu.

 

7.Niniejszy regulamin Programu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.klasaplus.pl.

8.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Programu, w tym treści niniejszego Regulaminu Programu do dnia rozpoczęcia realizacji Programu, tj. do 18 sierpnia 2014 r. z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla Uczestników Programu, niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu.